Chcemy dać wszystkim mieszkańcom Elbląga możliwość bezpośredniego uczestniczenia w tworzeniu naszego miasta. Każdy Elblążanin powinien mieć wpływ na decyzje jego dotyczące. Politycy nie mogą zamykać się w gabinetach i słuchać tylko samych siebie. Uważamy, że Elbląga nie zbudują sami eksperci tylko my wszyscy elblążanie. Zachęcamy Was za pośrednictwem mediów do przedstawiania pomysłów, które mogą zmienić nasze miasto na plus. Proponujemy projekt „Elbląg Pełen Pomysłów”, z którego mogą korzystać wszyscy elblążanie.

Pierwszą formą bezpośredniego kontaktu jest po prostu spotkanie. Mimo, że jako radni staramy się na dyżurach rozwiązywać wasze problemy, to wiemy że nie docieramy do wszystkich. Dlatego raz w miesiącu w każdej wybranej dzielnicy Elbląga będziemy chcieli się spotykać z elblążanami i rozmawiać o problemach dręczących nasze miasto oraz o sposobach ich rozwiązywania. Już niebawem przedstawimy harmonogram takich spotkań.

W celu łatwiejszej komunikacji utworzyliśmy stronę na facebooku Elbląg Pełen Pomysłów, na której znajdują się informacje na temat programu oraz formularze kontaktowe. Każdy elblążanin będzie mógł zgłaszać własne pomysły na Elbląg. Zachęcamy do zgłaszania pomysłów prostych wymagających dobrej woli włodarzy miasta, których w licznych przypadkach można dokonać jedną trafną decyzją. Zachęcamy również do zgłaszania pomysłów trudnych wymagających licznych inwestycji i wielu lat pracy. Nie boimy się oryginalnych pomysłów.

Kolejną formą kontaktu będzie rozstawienie w wielu punktach miasta urn do których elblążanie będą mogli wrzucać swoje ankiety z pomysłami na Elbląg w formie papierowej. W końcu nie każdy z nas jest biegły w internecie … dlatego zachęcamy do umieszczania swoich pomysłów również w formie papierowej.

W ramach współpracy oraz pracy na rzecz dobra wspólnego wielu przedsiębiorców udostępniło swoje lokale celem pozostawienia właśnie ankiety z pomysłami. Przygotowaliśmy 10 punktów w mieście gdzie będą mogli państwo zostawić ankietę.

Cały projekt konsultacji chcemy zakończyć 21 września przedstawiając na Konwencji programowej program dla Elbląga stworzony przez mieszkańców. My tylko mamy być narzędziami w rękach elblążan.

Nasze miasto

Elbląg, miasto założone w 1237 roku, jedno z najstarszych miast portowych w Polsce, zamieszkałe przez ponad 115 tys. mieszkańców, zajmujące obszar bez mała 80 km2. Jest dumnym, dużym ośrodkiem przemysłowym i handlowym, położone u zbiegu Żuław i Wysoczyzny Elbląskiej, z portem morskim nad rzeką Elbląg, uchodzącą do Zalewu Wiślanego. Miasto leży w rozwidleniu dwóch dróg lądowych o dużym znaczeniu międzynarodowym i krajowym: drogi wiodącej z zachodu na wschód Berlin, Szczecin, Gdańsk, Elbląg, Kaliningrad i dalej do Rygi, Sankt Petersburga, aż do Helsinek w Finlandii, oraz drugiej, Kraków, Warszawa, Gdańsk. Elbląg posiada ponadto sieć połączeń wodnych, usytuowany jest w Pętli Żuławskiej, wyróżnia się wieloma atrakcyjnymi walorami turystycznymi i przyrodniczymi, takimi jak: jedyny na świecie, działający system pochylni przez Kanał Elbląski czy Park Krajobrazowy Bażantarnia.

Przystępując do kolejnej kampanii związanej z wyborami do samorządu miejskiego, postanowiliśmy, mimo zgromadzonej wiedzy i doświadczenia, zapytać mieszkańców o ich oczekiwania i potrzeby, jak również nowe pomysły na nasze miasto, poprawę jego funkcjonowania, wskazanie kierunków dalszego rozwoju.

Tworząc program staraliśmy się uwzględnić, oprócz niezaprzeczalnych atutów Elbląga, takich jak: atrakcyjne położenie, naturalny status stolicy regionu, walory turystyczne, bliskość granicy, możliwość rozbudowy w najbliższych latach elbląskiego portu, dogodne położenie przy trasie szybkiego ruchu, również opinie mieszkańców miasta. Nowe miejsca pracy, dostępność do tanich mieszkań, wsparcie elbląskich rodzin, zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności, to tylko niektóre postulaty przedstawiane przez Elblążan. Aby przystąpić do kolejnych wyborów czujemy się także zobowiązani do podsumowania dotychczasowych naszych działań.

Ostatnia kadencja – nasze dokonania

Mimo faktu, że klub radnych PiS, w mijającej kadencji 2014-2018, pracował w Radzie Miasta będąc w opozycji, podejmowaliśmy wiele inicjatyw, co zaowocowało realizacją ważnych przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki, finansów i spraw społecznych. Inicjowaliśmy i decydowaliśmy o finansowaniu zadań, szczególnie tych, które zawarliśmy w naszym programie wyborczym w kampanii wyborczej w 2014 roku.

Dotrzymaliśmy słowa danego w 2014 roku. Dzięki staraniom radnych PiS zabezpieczono środki w budżecie miasta, pozwalające na realizację:

 • Centrum Rekreacji Wodnych Dolinka;

 • skomunikowania osiedla Zatorze z centrum miasta, bezkolizyjnym połączeniem komunikacyjnym;

 • remontów sal gimnastycznych przy szkołach;

 • modernizacji przedszkoli;

 • budowy hali sportowej w SP14 przy ul. Mielczarskiego;

 • budowy kompleksu boisk sportowych oraz modernizacji sali gimnastycznej w SP16 przy ul. Sadowej;

 • modernizacji Stadionu Miejskiego przy Agrykola 8;

 • budowy i remontów elbląskich ulic, chodników oraz parkingów, m.in.:

  • wykonania ronda na skrzyżowaniu ul. Rawskiej i Grottgera;

  • utwardzenia nawierzchni gruntowej ul. Wyżynnej;

  • wykonania oświetlenia ul. Podchorążych oraz chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego;

  • remontu chodników przy ulicach Olkuskiej i Łomżyńskiej oraz budowy miejsc parkingowych;

  • wykonania chodnika, parkingu oraz drogi dojazdowej przy zbiegu ulic Kieleckiej i Łódzkiej, zagospodarowania terenu, przebudowy pętli autobusowej oraz budowy parkingu;

  • naprawy chodnika w ciągu ul. Skrzydlatej;

  • remontu jezdni oraz chodnika przy ul. Kościuszki;

  • remontu jezdni oraz chodnika przy ul. Prusa;

  • modernizacji drogi dojazdowej do ul. Dalekiej;

  • wykonania nowej nawierzchni ul. Słowackiego;

  • budowy wiat autobusowych przy ul. Grottgera i Grunwaldzkiej;

  • budowy miejsc parkingowych wzdłuż ul. Fredry;

  • budowy i modernizacji miejsc parkingowych przy ul. Panieńskiej, Rybnej oraz Dojazdowej;

  • remontu nawierzchni drogi i naprawy chodnika przy ul. Łęczyckiej;

  • remontu chodnika przy ul. Grottgera.

 • Zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku, jak również placów zielonych oraz placów zabaw dla dzieci m.in.:

  • stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku na placu między wieżowcami przy ul. Malborskiej;

  • budowy placu zabaw dla dzieci oraz siłowni przy ul. Lotniczej;

  • budowy placu zabaw przy SP16 przy ul. Sadowej.

Diagnoza. Dlaczego Elbląg zasługuje na więcej?

Całościowa ocena działalności prezydenta w trakcie sprawowania funkcji zarządzającego Elblągiem upływającej kadencji, to nie tylko analiza zgodności założonych w budżecie kwot, liczb, i wskaźników, bo one na koniec roku zazwyczaj się zgadzają. Działalność tę poddaliśmy również analizie merytorycznej, to znaczy uwzględniającej, oprócz oceny formalnej, kryteria legalności, celowości, rzetelności, a także gospodarności. Zdecydowaliśmy aby przyjrzeć się i dokonać także oceny sposobu zarządzania miastem, umiejętności komunikowania się z pracownikami, rzeczywistego delegowania obowiązków, zapewnienia współpracy pomiędzy departamentami, zdolności kreowania pracy zespołowej, otwartości na postulaty radnych i samych mieszkańców miasta, a więc cech powszechnie nazywanych zdolnością do zarządzania, motywowania podwładnych i pracowników aby optymalnie wykorzystać ich potencjał osobowy.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty działalności prezydenta w kadencji 2014-2018, zarówno gospodarcze, jak i te mające charakter organizacyjny i społeczny, stwierdzamy, że była to kadencja wielu straconych szans, charakteryzująca się brakiem inicjatyw w ważnych dla Elbląga sprawach, tworzeniem układów polityczno-biznesowych, wyprzedażą wspólnego majątku. Nic dziwnego, że młodzi elblążanie, nie mając zbyt ciekawych perspektyw decydują się na opuszczenie naszego miasta.

Poważny zarzut jaki kierujemy do urzędującego prezydenta to apodyktyczny styl zarządzania, często sprowadzający się do jednoosobowego administrowania miastem, przy braku właściwej komunikacji, zarówno z radą miasta, pracownikami, przede wszystkim jednaj z mieszkańcami. Nie jest możliwe dobre kierowanie tak dużym miastem poprzez sterowanie ręczne, bez odpowiedzialnego delegowania obowiązków do pracowników funkcyjnych urzędu, wykazujących się, w zdecydowanej większości, wysokim profesjonalizmem i gotowością do rozwiązywania trudnych zadań. Konsekwencje tego stylu są coraz bardziej widoczne, a objawiają się brakiem perspektywicznego planowania, nieprzemyślanymi i zbyt kosztownymi inwestycjami, brakiem należytego nadzoru nad ich wykonaniem, inicjowaniem zakupów nieruchomości pod presją znajomych i własnego środowiska politycznego.

Stan zobowiązań i należności

Analizując zrealizowane budżety z kolejnych lat od 2014 do 2017, łatwo stwierdzić brak skutecznych działań wyhamowujących tendencję wzrostu należności i podejmowania prób odzyskania przynajmniej ich części.

Dług podmiotów prawnych i prywatnych wobec miasta, wzrósł w 2017 roku o kwotę 1 443 344 zł i wynosi obecnie blisko 105 mln złotych, przy jednoczesnej wielkości zadłużenia ponad 310,5 mln zł. Jak łatwo zauważyć, należności stanowią ponad jedną trzecią zobowiązań miasta. Dysponując taką kwotą można byłoby jednym ruchem zredukować dług miasta o jedną trzecią jego wartości.

Zadłużenie miasta rozpoczęło się, kiedy wiceprezydentem miasta był Witold Wróblewski. Konsekwencją tego stanu, jest brak środków, między innymi na remonty miejskiej substancji mieszkaniowej, remonty i bieżące utrzymanie dróg, ważne inwestycje.

Brak właściwego nadzoru nad realizacją inwestycji miejskich

Realizacja miejskich inwestycji wymaga profesjonalnego właścicielskiego nadzoru. Konsekwencja jego braku jest nieterminowe wykonanie, zła jakość, a co za tym idzie straty.

Za przykład może posłużyć budowa toru łyżwiarskiego „Kalbar”. Dopuszczono tu do niemal rocznych opóźnień, złej jakości wykonania, konieczne okazało się wykonanie istotnych napraw i usunięcie usterek na koszt miasta. Obiekt wykonano jako niekompletny, wymaga on dalszych uzupełnień infrastruktury. Koszt inwestycji wzrósł przez to o ponad milin zł, praktycznie bez konsekwencji dla wykonawcy.

Innym przykładem niegospodarności jest również budowa wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej, inwestycji niezwykle kosztownej, wykonanej wg starej technologii, gdzie można było obserwować złą, szczególnie uciążliwą dla mieszkańców organizację budowy, dróg tymczasowych i objazdów, co stanowiło realne zagrożenie dla mieszkańców.

Jako radni PiS, dążyliśmy do rozwiązania problemu komunikacyjnego mieszkańców osiedla Zatorze z główną częścią miasta. Proponowaliśmy tańsze rozwiązanie, realizowane w wielu miastach naszego kraju. Upór prezydenta Elbląga doprowadził do wielomilionowego przekroczenia kosztów inwestycji.

Złe planowanie inwestycji

Zwiększające się koszty realizacji inwestycji świadczą o niewłaściwym planowaniu i nieprecyzyjnym szacowaniu ich wartości. Przykładem jest budowa wiaduktu, toru łyżwiarskiego „Kalbar”, hali sportowej przy SP14 i innych, koszty których w trakcie realizacji znacznie przekroczyły zaplanowany budżet. Jest to efekt braku analitycznego planowania wydatków ze środków publicznych. Niekontrolowane rozdymanie zakresu inwestycji i ich budżetu, brak otwartości na wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców miasta orz radnych, doprowadziło do redukcji funduszy na kolejne ważne, oczekiwane przez mieszkańców inwestycje.

Brak działań prorozwojowych

Rozwój naszego miasta zależny jest od poziomu inwestycji, zarówno miejskich jak i tych realizowanych przez inwestorów komercyjnych. Aby oni się pojawili w Elblągu konieczna jest aktywność, podejmowanie działań zachęcających, przyciągających inwestorów, szczególnie zewnętrznych. Tej aktywności ze strony prezydenta zabrakło

Zauważalny jest również brak aktywności, a wręcz zaniedbanie we wspieraniu rozwoju Elbląskiego Parku Technologicznego, działań na rzecz rozwoju innowacyjności. Elbląski Park Technologiczny powinien tętnić życiem i być centrum biznesowo-naukowym dla elbląskiej młodzieży. Tu też nic szczególnego się nie zdarzyło.

Niezrozumiały jest również brak atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla młodzieży, która przy jej braku opuszcza Elbląg.

Nieskuteczność działań dla zapewnienia dostaw ciepła dla Elbląga

Ostatnie cztery lata to brak skutecznych działań w celu zabezpieczenia miasta w ciepło na kolejne lata. Podejmowanie działań pozornych, ciągłe zmiany koncepcji, snucie mało realnych planów, nie dających się w krótkim czasie zrealizować, to jedyny efekt pracy prezydenta. Realne działania powinny już teraz skutecznie zabezpieczyć mieszkańców Elbląga w ciepło. Niezrozumiałe wydaje się bagatelizowanie zagrożeń wynikających z możliwości wypowiedzenia dotychczasowej umowy przez głównego dostawcę.

Nienależyte przygotowanie miasta do odbioru odpadów

Uważamy za niedopuszczalne, brak poważnych działań obniżających koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, szczególnie po stwierdzeniu faktu niebilansowania się jego przychodów i wydatków, w oparciu o opłaty wnoszone przez mieszkańców. Nowo powołana spółka miejska, poprzez niedoinwestowanie, nie jest gotowa do złożenia oferty na odbiór odpadów z terenu Elbląga. Jednym z naczelnych argumentów używanych za jej powstaniem była deklaracja dążenia do obniżenia kosztów funkcjonowania systemu przez jej wykorzystanie w postępowaniu bezprzetargowym. To właśnie radni Prawa i Sprawiedliwość nie dopuścili do podniesienia wysokości opłat, aby zmusić władze miasta do szukania oszczędności, w innym przypadku tworzenie nowej spółki było całkowicie niezasadne.

Brak zdecydowanych działań proekologicznych

Niczym nieusprawiedliwione wydaje się niezabezpieczenie niezbędnych środków na realizację programu wsparcia mieszkańców zachęcającego do wymiany starych instalacji grzewczych, miastu powinno bowiem zależeć na poprawieniu jakości powietrza i wyeliminowaniu na dobre „trucicieli”.

Pogarszająca się jakość powietrza w naszym mieście jest także konsekwencją zaniedbań w organizacji systemu komunikacji miejskiej, braku wymiany zużytego taboru, braku oferty zachęcającej mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej.

Chcemy wesprzeć program rządowy w realizacji wymiany starych kopciuchów na nowoczesne instalacje. Będziemy wspierać również rozwój elektromobilności, rozwój źródeł energii odnawialnej, w tym fotovolatiki, o co jako radni PiS, tak często występowaliśmy w swoich interpelacjach. Obniżyliśmy ceny biletów komunikacji miejskiej, będziemy wprowadzać kolejne udogodnienia.

Brak oczekiwanych zmian restrukturyzacyjnych Straży Miejskiej

Mimo wielokrotnie stwierdzanego nieefektywnego działanie tej jednostki, mimo składanych deklaracji, prezydent nie dokonał zasadniczej reorganizacji. Jej przeprowadzenie było warunkiem odstąpienia Rady Miejskiej od likwidacji Straży Miejskiej. Zamiast wynajmować firmy ochroniarskie, miasto powinno korzystać z własnej formacji mundurowej – wszak mamy Straż Miejską z centrum monitoringu za miliony, która powinna realizować różnorodne działania związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa.

Niedostateczna dbałość o mienie komunalne oraz drogi

Prezydent na bieżąco powinien dbać o cały majątek miasta, budynki mieszkalnej użyteczności publicznej, ulice, chodniki i inne obiekty. Ciągle zaniedbane pozostają drogi, wymagające bieżących, często tylko drobnych napraw. Naprawy wymagają również studzienki kanalizacyjne, zniszczone przyczółki. Wskutek wadliwego projektu stan techniczny Mostu Dolnego wymaga ciągłej naprawy. Aby skutecznie rozwiązać ten problem, konieczna jest wymiana nawierzchni. Stan techniczny wielu obiektów sportowych wymaga również natychmiastowej interwencji. Dzięki działaniom radnych Prawa i Sprawiedliwość udało się zabezpieczyć środki na modernizację boisk przyszkolnych, m. innymi przy SOSW nr 1, czy halę przy SP14. Nasi radni wskazywali źródła współfinansowania ze środków rządowych np. Obiektów Sportowej Aktywności w Parku przy ul. Mickiewicza.

Brak aktywności w zakresie działań prospołecznych

Przykładem zaniedbań w tym zakresie jest niepodjęcie realizacji tak w Elblągu potrzebnego, budownictwa komunalnego, w tym brak aktywności w dążeniu do udziału w realizacji programu rządowego „Mieszkanie plus” oraz dążenia do zapewnieni wystarczającej ilości żłobków i przedszkoli.

Niewłaściwy nadzór nad funkcjonowaniem MOSiR

W zakresie działalności tej instytucji miejskiej daje się zauważyć:

– nieprzygotowane do sezonu niektóre obiekty sportowe;

– udział MOSiR w kampaniach reklamowych, mających na celu finansowanie, poprzez umieszczanie reklam, gazetek wydawanych rzekomo bezpłatnie, a faktyczne służących promowaniu prezydenta;

– bardzo zła atmosfera wśród pracowników tworzona przez zarządzających Ośrodkiem.

Należy mieć świadomość, że wszystkie wskazywane przeze nas poważne mankamenty, w gospodarczym funkcjonowaniu Elbląga, wpływają zasadniczo na jego bieżącą i przyszłą kondycję finansową.

Finanse publiczne – budżet miasta

Od zamożności mieszkańców miasta zależy kondycja finansowa Elbląga. Finanse publiczne to proces gromadzenia i dysponowania pieniężnymi środkami publicznymi pozwalającymi zapewnić prawidłowe funkcjonowanie miasta i zaspokajanie niezbędnych potrzeb jego mieszkańców.

Budżet

Uważamy, że zmiany wymaga sposób tworzenia budżetu na kolejne lata. Powinien on być tworzony inaczej niż dotychczas:

 • prace nad budżetem powinny rozpoczynać się z większym wyprzedzeniem, z aktywnym udziałem mieszkańców miasta, przy uwzględnieniu ich postulatów i pomysłów, po przeprowadzeniu otwartych debat;

 • dochody Elbląga powinny kształtować się w oparciu o wzrastający z każdym rokiem udział środków z PIT i CIT, co wiąże się z rozwojem przedsiębiorczości. Jest to właściwa droga do rozwoju gospodarczego miasta;

 • budżet miasta to również inne źródła, także środki unijne.

WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa

WPF to plan najważniejszych inwestycji do realizacji na kolejne lata. Planowanie podobnie jak tworzenie budżetu powinno odbywać się z udziałem mieszkańców i uwzględniać ich potrzeby. Planowanie inwestycji w WPF musi wynikać przede wszystkim z opracowanych i przyjmowanych wcześniej wieloletnich Programów, Planów i Strategii.

Zdefiniujemy rzeczywiste potrzeby inwestycyjne Elbląga i zaplanujemy ich realizację w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Elbląg miastem morskim

Budowa kanału żeglugowego gwarantuje Elblągowi powrót do dawnych tradycji morskich i zdynamizuje jego rozwój – Miasto stanie się dzięki temu jednym z najważniejszych portów morskch RP. Dostosowanie elbląskiego portu, to priorytetowe zadanie dla kolejnego prezydenta i radnych, które zapewni w najbiższych latach realizację znaczących inwestycji. Powstawanie nowych firm i przedsiębiorstw jest niewątpliwie motorem napędzającym każdą gospodarkę. Pobudzenie gospodarcze miasta to najważniejsze wyzwanie. Władze Elbląga, muszą wykazać aktywność w pozyskiwaniu inwestorów, szczególnie zewnętrznych, tworzących oczekiwane przez wszystkich, nowe miejsca pracy. Dotychczasowa bierność skutkuje tym, że miasto traci na gospodarczym znaczeniu w regionie, a mieszkańcy są zmuszeni szukać pracy poza Elblągiem – chcemy to zmienić.

Dobrobyt mieszkańców wynika ze stabilnego zatrudnienia.

Zagwarantujemy uczestnictwo Elbląga w budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Będziemy zabiegali aby nasi przedsiębiorcy i mieszkańcy realizowali tę kluczową inwestycję. Rozwój portu morskiego w Elblągu, jest naturalną potrzebą i konsekwencją ważnego ośrodka przemysłowego mającego status miasta morskiego.

Pozyskamy nowych inwestorów, także partnerów zagranicznych, zamierzających rozwijać swoje firmy. Miastu potrzeba co najmniej 2 tysiące nowych miejsc pracy.

Jako lider chcemy partnerstwa z gminami naszego regionu. Tę ideę będziemy realizować poprzez wspólne zabieganie o odbudowę Kolei Nadzalewowej. Rozbudowa kolei przyczyni się nie tylko do rozwoju turystyki ale zapewni komunikację lądową pomiędzy miejscowościami i portami położonymi nad Zalewem Wiślanym. Chcemy aktywnie współpracować z sąsiednimi gminami, w realizacji wspólnych zadań inwestycyjnych, między innymi w zakresie rozwoju turystyki regionu, miejsc wypoczynku i rekreacji itp..

Udzielimy wsparcia firmom powstającym w Elblągu. Zabezpieczenie interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców, szczególnie w sferze handlu detalicznego i usług jest naszym ważnym celem.

Dostosujemy Powiatowy Urząd Pracy do potrzeb elbląskiego rynku pracy. Zapewnimy współfinansowanie, w ramach programów europejskich, staży i szkoleń absolwentów, w elbląskich przedsiębiorstwach.

Inwestycje, przedsiębiorczość, innowacyjność

Elbląg potrzebuje inwestycji, jednak aby je realizować konieczne jest stworzenie wieloletniego planu opartego o ocenę potrzeb oraz możliwości finansowych.

Elbląg jest jeden – przy planowaniu inwestycji będziemy uwzględniać interes wszystkich dzielnic Elbląga, a procedury przetargowe będą jasne i precyzyjne. Będziemy terminowo prowadzić i nadzorować realizację inwestycji zgodnie z zapisami kontraktowymi.

Uporządkujemy strefy miasta o dużym nasileniu parkujących na ulicach, poprzez budowę parkingów, w tym wielopoziomowych, co rozwiąże problem parkowania w mieście.

Wzorem innych miast stworzymy w EPT centrum nauki, gdzie dzieci i młodzież będzie brała udział w prowadzonych doświadczeniach i eksperymentach popularnonaukowych. Przywrócimy pierwotne funkcje i zadania Elbląskiego Parku Technologicznego – Park będzie kreatorem innowacji, edukatorem młodzieży, pełnić będzie rolę pomostu pomiędzy przemysłem i ośrodkami naukowymi regionu, zapewniając jednocześnie stałe doradztwo w zakresie procedur patentowych i ochrony własności intelektualnej.

Doprowadzimy do odnowy zaniedbanych budynków, w zakresie termomodernizacji, a także wymiany źródeł energii cieplnej na systemy bardziej ekologiczne.

Zakończymy modernizację stadionu piłkarskiego przy ul. Agrykola 8, gwarantującą możliwość rozgrywania spotkań na poziomie I ligi piłkarskiej.

Podejmiemy działania w celu budowy obwodnicy północnej Elbląga, która przy rozwoju portu morskiego i Modrzewiny, będzie niezbędna do zapewnienia komunikacji z trasą S7.

Ożywimy teren Starego Miasta i Wyspę Spichrzów, co się wiąże z zagospodarowaniem terenu wzdłuż rzeki Elbląg.

Doprowadzimy do rewitalizacji Lasu Bażantarnia, aby ratować jego walory przyrodnicze z cechami terenu rekreacyjnego.

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne, czyste powietrze i gleba, tereny zielone i dostęp do czystej wody to gwarancja zdrowia, dobrego wypoczynku i zadowolenia z życia. Warto walczyć o nasze środowisko naturalne, doprowadzimy do jego poprawy. Konieczne jest:

 • monitorowanie jakości powietrza – mobilne stacje;

 • ograniczenie ilości spalin poprzez systemowe wsparcie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła energii lub przyłączanie do sieci ciepłowniczej.

Inne działania proekologiczne, które zamierzamy podjąć to zwiększanie atrakcyjności parków miejskich, aby stanowiły podstawowe miejsca wypoczynku i rekreacji. Podejmiemy również realizację programu w zakresie usuwania azbestowych pokryć budynków.
Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Każdy statystyczny mieszkaniec Elblaga wytwarza corocznie blisko 500 kg odpadów. Wszystkim nam zależy na czystości środowiska naturalnego, w którym funkcjonujemy i z którego korzystamy.

Traktujemy jako nadzwyczaj ważne:

 • obniżenie kosztów funkcjonowania systemu, zbilansowanie dochodów i kosztów, bez konieczności podnoszenia opłat;

 • uszczelnienie procesu i zahamowania wzrostu ilości wytwarzanych odpadów;

 • powstrzymanie zjawiska tworzenia dzikich wysypisk.

Aby to osiągnąć:

 • skorygujemy dotychczasowe strefy odbioru odpadów, aby skrócić trasy przejazdu pojazdów transportujacych odpady;

 • zoptymalizujemy częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów;

 • wprowadzimy odbiór odpadów wielkogabarytowych na telefon;

 • wdrożymy wykonanie usługi odbioru odpadów w procedurze bezprzetargowej, świadczonej przez spółkę miejską EPGK;

 • poprawimy wskaźniki segregacji odpadów, bo one decydują o kosztach;

 • wporowadzimy czytelny i jednolity system oznakowań punktów odbioru;

 • będziemy prowadzić edukację ekologiczną poprzez konkursy, spotkania tematyczne, zachęcanie do aktywnego udziału w segregacji odpadów;

 • zmienimy sposób segregacji szkła oraz technologii kompostowania odpadów biodegradowalnych;

 • zwiększymy masę odpadów poddawanych recyclingowi.

Edukacja, kultura, sport, rekreacja i wypoczynek

Bardzo ważną częścią działalności samorządu jest zapewnienie edukacji i rozwoju młodego pokolenia.

Wprowadzimy i zrealizujemy:

W dziedzinie edukacji
 • program współpracy szkół z elbląskimi uczelniami wyższymi;

 • w ramach działających poradni psychologiczno-pedagogicznych utworzymy Centrum Diagnozowania Uzdolnień Zawodowych Młodzieży;

 • rozszerzymy ofertę edukacyjną, w tym klasy z maturą międzynarodową;

 • zbudujemy nowe i zmodernizujemy istniejące szkolne hale sportowe;

 • zmodernizujemy i rozbudujemy sieć żłobków i przedszkoli, m.in. wykorzystując budynek przy ul. Lotniczej (po byłym gimnazjum nr 7);

 • we współpracy ze związkami i klubami sportowymi wesprzemy dalszy rozwój szkolnictwa sportowego, tworząc klasy o profilu piłki ręcznej, lekkoatletyki i łyżwiarstwa;

 • wzmocnimy rozwój szkolnictwa zawodowego, poprzez tworzenie klas patronackich zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Zamierzamy rozwijać edukację zawodową w oparciu o specjalizacje: drewno, woda, żywność oraz informatyka i nowoczesne technologie – obsługa obrabiarek CNC, projektowania CAD-CAM.

W kulturze i sztuce

Kultura stanowi o tożsamości każdego z nas i to zarówno kultura światowa, europejska, polska jak i ta lokalna, związana z miejscem zamieszkania. To artyści tworzą kulturę i sztukę, a my będziemy ich działania wspierać. Dlatego:

 • chcemy wzmacniać placówki kultury, w tworzeniu oraz funkcjonowaniu sekcji i pracowni rozwijających zainteresowania elbląskiej młodzieży;

 • zamierzamy promować wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży;

 • zadbamy o wartościową ofertę kulturalną w formie koncertów muzycznych, wystaw, cyklicznych wydarzeń, konkursów itp.;

 • poprzez organizację większej ilości wydarzeń kulturalnych, targów i atrakcyjnych imprez ożywimy Elbląską Starówkę. Te przedsięwzięcia są konieczne aby wpływać na rozwój turystyki w naszym mieście;

 • zamierzamy zmienić formułę „Święta chleba” – chcemy aby święto to miało bardziej uniwersalny charakter i obejmowało również żywność, proponujemy aby były to „Dni chleba i żywności”;

 • wprowadzimy oznakowania i opis elbląskich form przestrzennych, aby podtrzymać tradycję historycznego już Biennale rzeźbiarskiego, organizować będziemy coroczne „Targi kowalstwa i metaloplastyki artystycznej”;

 • będziemy organizować różnorodne imprezy plenerowe, takie jak rekonstrukcje historyczne, małe targi branżowe związane z dawnymi tradycjami naszego miasta: targ rybny z wyrobami rękodzieła, targ bednarski, itp..

Dla rozwoju sportu, kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku
 • w konsultacji z mieszkańcami zrealizujemy drugi etap budowy Centrum Rekreacji Wodnej, polegający między innymi na rewitalizacji odkrytego basenu miejskiego przy ul. Moniuszki;

 • w porozumieniu ze sportowcami i działaczami, opracujemy program rozwoju sportu, spełniający oczekiwania środowiska sportowego;

 • zbudujemy przyszkolne boiska lekkoatletyczne;

 • stworzymy centrum zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży, jako miejsca spędzania czasu wolnego dla całych rodzin, na wzór funkcjonującego w Pasłęku;

 • wesprzemy rozwój wiodących dyscyplin sportowych, tak aby elbląski Start mógł rywalizować o mistrzostwo Polski, a ZKS Olimpia Elbląg zrealizować wymarzony awans do I ligi;

 • dokończymy modernizację stadionu przy ul. Agrykola 8;

 • zbudujemy brakujące odcinki ścieżek rowerowych między innymi przy ul. Grunwaldzkiej czy od ul. Obrońców pokoju do al. Piłsudskiego;

 • przeprowadzimy rewitalizację i przebudowę, wymagających tego, istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych;

 • zagospodarujemy miejsca rekreacji i wypoczynku, jak również place zielone oraz place zabaw dla dzieci – chcemy aby miejskie parki i tereny zielone były miejscami spotkań mieszkańców;

 • stworzymy nowe programy sportowe dla seniorów w oparciu o Obiekty Sportowej Aktywności.

Działania prospołeczne

Program Elblążanin plus
 • Program E+ odpowiada na postulaty i oczekiwania mieszkańców Elbląga. To program obniżający koszty funkcjonowania elbląskich rodzin, zwiększający szansę dostępu do rynku pracy, poprawiający bezpieczeństwo, gwarantujący przyjazne otwarcie miasta na potrzeby mieszkańców. W rozwoju programu Elblążanin Plus w kolejnych latach zakładamy:

  Etap I – 2018 rok:

  • obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej;

  • rozpoczęcie realizacji projektu inwestowania w tanie budownictwo komunalne, zapowiadające budowę minimum 100 mieszkań rocznie, w oparciu o program rządowy „Mieszkanie plus”.

  Etap II – 2019 rok:

  • zwiększenie liczby miejsc w żłobkach na terenie Elbląga poprzez utworzenie nowej placówki w budynku przy ul. Lotniczej oraz wprowadzenie dotacji dla żłobków niepublicznych;

  • rewitalizację wyznaczonych stref mieskich, zdegradowanej infrastruktury oraz wsparcie osób tam zamieszkujących – przykładem takiego obszaru jest kompleks mieszkań socjalnych przy ul. Skrzydlatej.

  Etap III – 2020 rok:

  • wprowadzenie ulg do biletów wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, na miejskie lodowiska oraz na inne obiekty sportowe;

  • dofinansowanie biletów, karnetów, ulgi w opłatach za udział w wydażeniach kulturalnych w mieście;

  • obniżenie opłat i zwiększenie dostępu do żłobków oraz przedszkoli poprzez adapatację na ten cel infrastruktury miejskiej;

  • dalszy etap realizacji programu zachęt do korzystania z komunikacji miejskiej.

  Etap IV – rok 2021 i następne:

  • zwiększenie wysokości stypendiów sportowych i artystycznych dla młodych uzdolnionych elblążan oraz dotacji dla miejskich jednostek organizujących wypoczynek dzieci i młodzieży;

  • zmiana zasad korzystania z parkingów miejskich;

  • zwiększenie częstotliwości kursowania jednostek komunikacji miejskiej.

Polityka mieszkaniowa

Potencjał mieszkaniowy miasta ciągle nie jest w stanie zaspokoić rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Oprócz realizacji taniego budownictwa mieszkaniowego, w ramach programu rządowego Mieszkanie Plus, zamierzamy wspierać rozwój budownictwa komunalnego. Chcemy aby przydział mieszkań ZBK odbywał się na sprawiedliwych zasadach.

Wsparcie rodzin - Elbląg przyjazny mieszkańcom
 • Dostrzegamy potrzebę harmonijnej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Skuteczność pomocy rodzinie musi być mierzona stopniem osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie pełnej samodzielności.

  Wprowadzimy system ulg w korzystaniu z usług publicznych dla rodzin wielodzietnych. Zapewnimy większą dostępność do miejsc w żłobkach i przedszkolach. Obniżymy opłaty dla rodzin wielodzietnych za przedszkola i żłobki. Utworzymy centrum wsparcia dla osób starszych. Wdrożymy program bonu refundacyjnego, który ma być przeznaczony dla najbardziej potrzebujących osób w wieku powyżej 70 roku życia.

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe pełnią ważną rolę w życiu społecznym. Powinny być one dla samorządu partnerem sygnalizującym nieprawidłowości w działaniach mechanizmów władzy. Istotną rolę organizacji pozarządowych należy widzieć również w wypełnianiu części zadań własnych miasta, takich jak działalność w dziedzinie sportu, kultury czy wspomnianych działań w sferze pomocy społecznej, na rzecz osób niepełnosprawnych, czy aktywizacji zawodowej bezrobotnych itp..

W porozumieniu z organizacjami samorządowymi opracujemy nowe zasady finansowania zadań publicznych realizowanych przez te organizacje.

Rozwój turystyki – marka Elbląg

Elbląg miastem możliwości
 • Chcemy aby Elbląg stał się miastem otwartym na Bałtyk, Zalew Wiślany i Kanał Elbląski. Podejmiemy współpracę z sąsiednimi miejscowościami oraz zapewnimy rzeczywisty kontakt z miastami partnerskimi. Będziemy rozwijać gospodarkę, współpracę partnerską i transgraniczną, stawiając na rozwój aktywności mieszkańców, w oparciu o podejmowane inicjatywy i zgłaszane pomysły. W dalszym ciągu chcemy rozwijać budżet obywatelski uwzględniając w mechanizmach wyboru pomysłów jego walor aktywizujący i konsultatywny.Podejmiemy działania aby przekonać sąsiednie gminy do wspólnego utworzenia Elbląskiej Aglomeracji Miejskiej. Korzyści płynące z tego rozwiązania to przede wszystkim wsparcie finansowe z budżetu centralnego, realizacja wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, rozwój turystyki, komunikacji miejskiej. W Polsce, w 2015 roku, status takiej aglomeracji uzyskała Zielona Góra.
Dostęp do internetu

Współcześnie niemożliwa wydaje się bez internetu, komunikacja, także władz miasta z mieszkancami i odwrotnie. Zapewnimy wiekszy dostęp do internetu (hotspot) na elbląskich osiedlach oraz na przystankach autobusowych i tramwajowych oraz w środkach komunikacji miejskiej.

Bezpieczeństwo

Istotnym zadaniem jakie stawiamy sobie za cel do realizacji w najbliższej kadencji jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Mają oni prawo czuć się w mieście bezpiecznie, żyć godnie bez strachu.

Przestrzeganie ładu i porządku publicznego

Pragniemy położyć nacisk na prawidłową pracę służb, zwłaszcza w rejonach zagrożonych występowaniem patologii. Funkcjonariusze powinni większość czasu przebywać w terenie, w którym wykonują pracę oraz na bieżąco reagować na zgłoszenia mieszkańców, dotyczące ładu i porządku. Ich działania, oprócz reagowania na zagrożenia, winny również pełnić funkcję edukacyjną i prewencyjną.

Nie godzimy się na popularyzację i sprzedaż narkotyków oraz dopalaczy. Aby chronić młodzież zapewnimy monitoring obiektów oświatowych dozorowany przez służby miejskie.

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej jest możliwe wyłącznie poprzez skuteczną aktywizację zawodową i społeczną dotkniętych lub zagrożonych nią środowisk. Aktywną rolę w przeciwdziałaniu patologiom społecznym muszą podjąć oprócz policji, organy pomocy społecznej oraz urzędy pracy – pomoc w aktywizacji winna być działaniem pierwszoplanowym, rzeczowa i pieniężna zaś, może być traktowana jako uzupełnienie wcześniej stosowanych form pomocy. Wymienione wyżej instytucje nie mogą ograniczać się do wypłaty zasiłków lecz muszą realizować programy, np. wychodzenia z bezdomności czy z bezrobocia, dostosowane do indywidualnych właściwości osób podlegających opiece instytucji. Ważne aby osoby te były aktywizowane do uzyskania pełnej samodzielności.

Płynność i bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Jednym z ważniejszych problemów Elbląga jest zła organizacja systemu komunikacyjnego, w którym wąskie gardło stanowią ulice Bema, 1000-lecia, Grunwaldzka, ale także Pocztowa, Rycerska, Hetmańska. Ciasny, wywołujący w szczycie korki, jest także wyjazd z miasta przez most kardynała Stefana Wyszyńskiego i Trasy Unii Europejskiej. Częściowym rozwiązaniem tej sytuacji jest poprawienie organizacji ruchu drogowego poprzez:

 • reorganizację sygnalizacji świetlnej – doprowadzenie do synchronizacji świateł, zwane powszechnie „zieloną falą”, w oparciu o kilka głównych skrzyżowań w mieście;

 • budowę skrzyżowań bezkolizyjnych, zastępujących niektóre skrzyżowania regulowane dotychczas światłami.

Bezpieczeństwo pożarowe i powodziowe

Zarzadzanie kryzysowe może działać skutecznie tylko wtedy, gdy podejmowane będą działania wyprzedzające, a nie post factum. W tym względzie wraz z rozwojem systemów powiadamiania niezbędne jest współdziałanie z mieszkańcami, natychmiastowe reagowanie na zapowiedź zbliżających się zagrożeń.

Podejmiemy działania edukacyjne w zakresie korzystania z tych systemów oraz reagowania przez mieszkańców w przypadku wystąpienia zagrożeń, w Elblągu dotyczy to zwłaszcza ochrony przeciwpowodziowej. Wypadki z ostatnich lat, gdy dochodziło do nagłych podtopień części miasta, przekonują o konieczności podejmowania takich działań. Rozważymy budowę, od dawna planowanego, zbiornika retencyjnego w okolicach lasu Bażantarnia.

Służba zdrowia

Ochrona zdrowia

Połączyliśmy szpitale miejskie w jeden, silny organizm – doprowadzimy do utworzenia nowych oddziałów, uporządkujemy ofertę usług medycznych. W oparciu o strukturę Szpitala Miejskiego im. św. Jana Pawła II, rozbudujemy dotychczas funkcjonujące Miejskie Centrum Rehabilitacji, tak aby skrócić kolejki oczekujących. Umożliwienie ludziom powrotu do zdrowia i sprawności, stworzenie im szansy samodzielnego funkcjonowania, zwalnia ośrodki pomocy społecznej z konieczności świadczenia kosztownej i długotrwałej opieki.

Potrzeby starzejącego się społeczeństwa obligują nas do podjęcia działań mających na celu utworzenie w Szpitalu Miejskim oddziału geriatrii.

W ramach tego szpitala utworzymy też Miejskie Centrum Zdrowia Osób Wieku Dojrzałego. Widzimy również potrzebę zwiększenia ilości łóżek w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym.

Chcemy zwiększyć skalę działań w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, poprzez powszechną dostępność do obiektów sportowych, popularyzację różnych form rekreacji i aktywności ruchowej. Mniej spalin, brudu, zanieczyszczeń i hałasu, ale także szeroko pojęta profilaktyka to ważne fundamenty zdrowia mieszkańców.

Stworzymy program finansowania systemu powszechnych badań diagnostycznych dla przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, zwiększymy liczbę świadczeń w miejskich programach zdrowotnych w oparciu o środki zewnętrzne.

Problemy osób niepełnosprawnych

Podejmiemy działania w celu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Aktywizacja niepełnosprawnych pozwoli tym osobom odczuć społeczną przydatność. Takie działania zapobiegną ich dyskryminacji i stygmatyzacji.

Będziemy podejmować dalsze działania w celu przystosowania infrastruktury miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Urząd przyjazny mieszkańcom

Uważamy za konieczne zwiększenie wpływu mieszkańców na sposób rządzenia miastem, ich udział w konsultowaniu kluczowych decyzji przez publiczne dyskusje, sondaże opinii, oraz wykorzystanie innych mechanizmów lokalnej demokracji bezpośredniej.

Będziemy nadal ograniczali wydatki na administrację, ograniczymy marnotrawienie miejskich pieniędzy poprzez zwiększenie staranności w przygotowaniu założeń do realizacji umów z wykonawcami oraz stosowanie zasady odpowiedzialności inwestycyjnej. Wdrożymy wieloletni program oddłużeniowy miasta, miasto będzie realizowało niektóre inwestycje w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Doprowadzimy do:

 • skrócenia czasu od wniosku do wydania decyzji;

 • wdrożenia systemu elektronicznego obiegu informacji i obsługi mieszkańców;

 • zmiany sposobu planowania przestrzennego i architektury miejskiej;

 • zmiany zasad gospodarki nieruchomościami – tworzenie planów dających większą swobodę gospodarowania właścicielom terenów, zwiększając w ten sposób ich wartość rynkową;

 • ograniczenia korzystania z samochodów służbowych, podróży i funduszy reprezentacyjnych;

 • zapewnimy transparentność i pełny wgląd mieszkańców w funkcjonowanie miasta – działania administracji publicznej będą jawne i przejrzyste;

 • drzwi gabinetu prezydenta oraz jego zastępców będą otwarte dla mieszkańców miasta;

 • comiesięcznych konsultacji, debat i otwartych spotkań z mieszkańcami, badań opinii mieszkańców na temat pracy samorządu;

 • debat tematycznych z udziałem mieszkańców, urzędników, radnych oraz ekspertów.

Wszystkie decyzje władz miejskich będą wdrażane i bez opóźnienia i ograniczeń dostępne w witrynie internetowej miasta. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w elbląskim magistracie będą publikowane w elbląskich mediach.

Naprawimy zaniedbania

Dostrzegamy, jak wiele jest do zrobienia w sferze zwykłego, codziennego funkcjonowania naszego miasta. Proponowane przez nas zmiany przedstawia poniższa lista, zawierająca tylko nieliczne niedomagania i problemy doskwierające mieszkańcom. Będziemy zmieniać tę uciążliwą rzeczywistość.

Drogi
 • Aktualizacja programu naprawy dróg – zwiększenie częstotliwości przeglądu potrzeb oraz ustalania priorytetów napraw.

 • Zwiększenie środków na naprawy nawierzchni ulic, w tym na remont studzienek kanalizacyjnych.

 • Naprawy konserwacycjne i doraźne – zdecydowany udział w wykonaniu napraw przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

 • Wykonanie modernizacji ul. Podchorążych umożliwiającej ruch dwustronny i wyjazd z ul. Saperów w kierunku ul. Kościuszki.

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska w naszym mieście, mimo rozbudowy, często nie do końca dobrze zaplanowanej infrastruktury tramwajowej, wymaga wprowadzenia zasadniczych zmian, zarówno organizacyjnych jak i związanych z taborem. Zamierzamy zrealizować następujące cele:

 • skutecznie popularyzować komunikację miejską;

 • redukować bariery finansowe zniechęcające do korzystania z komunikacji – obniżać ceny biletów, umożliwiać jazdę w środkach komunikacji publicznej na dowód rejestracyjny;

 • poprawić jakości usługi przewozowej, a w tym stworzyć dogodne połączenia oraz zwiększyć częstość kursowania na liniach autobusowych i tramwajowych;

 • zwiększyć, historycznie ugruntowaną rolę komunikacji tramwajowej;

 • wymienić na nowy lub gruntownie wyremontować przestarzały tabor tramwajowy;

 • wdrażać sukcesywnie elektromobilność w komunikacji publicznej – pilotażowe pojazdy elektryczne dla spółek i instytucji miejskich.

Elblążanie nie oczekują kosztownych inwestycji, przerastających często możliwości budżetu, pragną aby sprawnie funkcjonowały jego instytucje, a podstawowych uciążliwości życia –kolejek do lekarzy i urzędów, wysokich opłat, możliwości rekreacji, braku dostępu do obiektów sportowych, dziurawych dróg i chodników – było jak najmniej. Prawo i Sprawiedliwość będzie zmieniać nasze miasto aby wszyscy mieszkańcy czuli się w nim jak w domu, byli jego prawdziwymi gospodarzami.